Symposium Omgevingscontrole en Productveiligheid

Bewustwording en voorkomen van crosscontaminatie

Op donderdag 14 mei 2020 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een symposium over omgevingscontrole en productveiligheid. Daarbij zal met name worden ingegaan op de microbiologie van de fabrieksomgeving. Aan de orde komen o.a. omgevingshygiëne, reinigings- en desinfectiemiddelen, hygiënisch design van apparatuur, biofilms, en wat is (microbiologisch) schoon? 

Het symposium is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen, wetenschappers/laboranten van microbiologische laboratoria, functionarissen kwaliteitszorg en risicomanagers alsmede voor managers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en docenten die zich richten op microbiologische veiligheid in de productieomgeving.

Deelname-informatie
Tot 15 maart 2020 bedragen de inschrijfkosten € 275,-  p.p. inclusief lunch, koffie/thee, versnaperingen, hapjes, borrel en het symposiumboek. De kosten voor registratie na 15 maart 2020 zijn € 325,-  p.p. Gepensioneerden zijn bij de Stichting Food Micro van harte welkom en kunnen intekenen tegen een gereduceerd tarief van € 65,- p.p.  Wij zien u graag op 14 mei 2020 in De Bilt. Onze vorige symposia waren snel volgeboekt, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen! 


Programma

Wij zijn druk bezig met de samenstelling van het programma en verwachten dit binnen enkele weken te rond te hebben.  De laatste stand van zaken is op onze website te volgen (http://www.foodmicro.nl/).

Workshop Voedselveiligheid en Handhaving

“Regio Rijnmond”

In de namiddag en vooravond van donderdag 2 juli 2020 organiseert de Stichting Food Micro in de Food Innovation Academy (FIA) te Vlaardingen een Nederlandstalige workshop over Voedselveiligheid in relatie tot Handhaving.

Levensmiddelen en ingrediënten moeten aan de wettelijke eisen t.a.v. microbiologie voldoen. De NVWA handhaaft daar streng op. Immers, voedselveiligheid is een randvoorwaarde voor ieder levensmiddel. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat de producten die zij koopt veilig zijn. Bij de handhaving worden door de NVWA steeds vaker moderne technieken gebruikt zoals “Whole Genome Sequencing”. Deze technologie maakt het mogelijk om databestanden te koppelen en een verband te leggen tussen ziektegevallen gerapporteerd door de GD en data uit de levensmiddelenindustrie. De Listeria-case van afgelopen jaar is daar een voorbeeld van.

Daar waar grotere bedrijven t.a.v. de wettelijke eisen en de werkwijze van de NVWA veelal goed op de hoogte zijn, is deze kennis voor kleinere bedrijven vaak lastiger tot zich te nemen. De Stichting Food Micro ontving diverse verzoeken om hier eens expliciet aandacht aan te besteden. De NVWA gaf aan graag bereid te zijn mee te werken aan deze workshop.

Kent u de wetgeving rond levensmiddelenmicrobiologie en omgevingshygiëne? Weet u waarop de NVWA handhaaft en waarom? Bent u zich bewust van eventuele microbiologische risico’s in uw productieomgeving en in uw producten? Weet u waaraan u moet voldoen?

De workshop is bedoeld (maar niet beperkt) voor medewerkers van bedrijven uit de Regio Rijnmond, vandaar de keuze voor de FIA te Vlaardingen als locatie. Meer specifiek is deze workshop bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen en leidinggevenden.

Deelname-informatie
De inschrijfkosten bedragen slechts € 125,- p.p. (inclusief buffet achteraf), en € 110,- p.p. indien u niet zal deelnemen aan het buffet. Het programma vangt om 16.00 uur aan en eindigt om 18.30 uur. Daarna verzorgen wij een buffet. Het aantal plaatsen is beperkt dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen!


Programma

15:00 uur: Optioneel, voor diegenen die voorafgaande aan de workshop een rondleiding door de FIA willen hebben, is er vanaf 15.00 uur een rondleiding door Hilco Wagenaar. Bij interesse hiervoor, verzoek om dit aan te geven bij de aanmelding voor de workshop.

 

15.30 uur: Ontvangst en registratie. Inloop via Royal Steensma, Industrieweg 14 te Vlaardingen. Symposium is op de 2e verdieping van de FIA.

16.00 uur: Welkom en opening door Michel Witmer.

16.10 - 16.45 uur: Jorie van Zanten, microbioloog en docent Food Commerce & Technology bij InHolland.

Onderwerp: Algemene aspecten van de levensmiddelenmicrobiologie.

16.45 - 17:30 uur: Coen van der Weiden, NVWA.

Onderwerp: Informatie over de werkwijze van de NVWA. Hierbij komen aspecten als regelgeving, handhaving, omgevingshygiëne, houdbaarheid, hygiënecode en Listeria aan de orde.

17.30 - 17:40 uur: Hilco Wagenaar, Steensma.

Onderwerp: Wat is de FIA?

17.40 uur: Pauze

18.00 - 18:30 uur: Paul Verbiest, Diversey.

Onderwerp: Reiniging & desinfectie in de levensmiddelenindustrie.

18.30 - 20.00 uur: Drankje & buffet met gelegenheid tot netwerken.

 

Registratie– en betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening.
Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening; betaling op andere wijze, bijvoorbeeld met een credit card of contant is dus niet mogelijk.

Eventueel aangeboden vroegboekkortingen zijn alleen geldig indien het verschuldigde bedrag binnen de door de Stichting Food Micro gestelde termijn voldaan is. Het verschuldigde bedrag moet in ieder geval voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro is bijgeschreven, vervalt de vroegboekkorting en is het volledige bedrag verschuldigd.
 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de Deelnemer aan een Evenement is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door het secretariaat van de Stichting Food Micro beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van een Evenement kosteloos annuleren.
Bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van een Evenement is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld  verschuldigd.

Bij verhindering of niet deelnemen aan een Evenement door de Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan de Stichting Food Micro verschuldigd. In geval een Deelnemer niet in staat is een Evenement bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een Evenement aanwezig is geweest, zal de Stichting Food Micro het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte materiaal aan de Deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door de Stichting Food Micro te maken kosten. 

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Food Micro, bestuursleden en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, diefstal en geleden schade bij de door de Stichting georganiseerde Evenementen.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening. Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening; betaling op andere wijze, bijvoorbeeld met een credit card of contant is dus niet mogelijk. Eventueel aangeboden vroegboekkortingen zijn alleen geldig indien het verschuldigde bedrag binnen de door de Stichting Food Micro gestelde termijn voldaan is. Het verschuldigde bedrag moet in ieder geval voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro is bijgeschreven, vervalt de vroegboekkorting en is het volledige bedrag verschuldigd.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de Deelnemer aan een Evenement is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door het secretariaat van de Stichting Food Micro beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van een Evenement kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van een Evenement is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij verhindering of niet deelnemen aan een Evenement door de Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan de Stichting Food Micro verschuldigd. In geval een Deelnemer niet in staat is een Evenement bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een Evenement aanwezig is geweest, zal de Stichting Food Micro het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte materiaal aan de Deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door de Stichting Food Micro te maken kosten.

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Food Micro, bestuursleden en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, diefstal en geleden schade bij de door de Stichting georganiseerde Evenementen.

“Microbiologie en Productveiligheid”

 

Symposiumverslag door Jacques Stark (voorzitter Stichting Food Micro)

Op 31 maart 2016 organiseerde de Stichting Food Micro het Event Reiniging, Desinfectie en Hygiëne. Op de kennismarkt “Meet the Expert” hadden de deelnemers de gelegenheid om medewerkers van kennisinstellingen en vakspecialisten uit het veld te spreken. RIKILT, EHEDG, NIZO, de Katholieke Universiteit Leuven, CBS, EcoLab, Groen Agro Control, IWC-International, Sealed Air, ProMinent, CID Lines en BCCM waren met een stand aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast werden op het symposiumgedeelte diverse aspecten op het gebied van reiniging, desinfectie en hygiëne besproken.