Symposium Preventie Microbiële groei in levensmiddelen

“Challenge testen en conservering”


Op donderdag 12 december 2019 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een symposium over preventie van microbiële groei in levensmiddelen waarbij wordt ingegaan op challenge testen en innovatie methoden voor conservering.

Het symposium is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen, wetenschappers/laboranten van microbiologische laboratoria, functionarissen kwaliteitszorg en risicomanagers alsmede voor managers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en docenten die zich richten op microbiologische veiligheid in de productieomgeving.

 

Deelname-informatie
Tot 15 oktober 2019 bedragen de inschrijfkosten € 275,-  p.p. inclusief lunch, koffie/thee, versnaperingen, hapjes, borrel en het symposiumboek. De kosten voor registratie na 15 oktober zijn € 325,-  p.p. Gepensioneerden zijn bij de Stichting Food Micro van harte welkom en kunnen intekenen tegen een gereduceerd tarief van € 65,- p.p.  Wij zien u graag op 12 december in De Bilt. Onze vorige symposia waren snel volgeboekt, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen! 


Programma

We zijn bezig met het samenstellen van een programma en updates worden hieronder geplaatst.

 

Betalingsvoorwaarden

Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening. Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening; betaling op andere wijze, bijvoorbeeld met een credit card of contant is dus niet mogelijk. Eventueel aangeboden vroegboekkortingen zijn alleen geldig indien het verschuldigde bedrag binnen de door de Stichting Food Micro gestelde termijn voldaan is. Het verschuldigde bedrag moet in ieder geval voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro is bijgeschreven, vervalt de vroegboekkorting en is het volledige bedrag verschuldigd.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de Deelnemer aan een Evenement is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door het secretariaat van de Stichting Food Micro beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van een Evenement kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van een Evenement is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij verhindering of niet deelnemen aan een Evenement door de Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan de Stichting Food Micro verschuldigd. In geval een Deelnemer niet in staat is een Evenement bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een Evenement aanwezig is geweest, zal de Stichting Food Micro het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte materiaal aan de Deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door de Stichting Food Micro te maken kosten.

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Food Micro, bestuursleden en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, diefstal en geleden schade bij de door de Stichting georganiseerde Evenementen.

Registratie– en betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betaling door de deelnemer dient te geschieden binnen 4 weken na factuurdatum op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening.
Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden op de door Stichting Food Micro aangewezen bankrekening; betaling op andere wijze, bijvoorbeeld met een credit card of contant is dus niet mogelijk.

Eventueel aangeboden vroegboekkortingen zijn alleen geldig indien het verschuldigde bedrag binnen de door de Stichting Food Micro gestelde termijn voldaan is. Het verschuldigde bedrag moet in ieder geval voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro zijn bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van het evenement op de bankrekening van de Stichting Food Micro is bijgeschreven, vervalt de vroegboekkorting en is het volledige bedrag verschuldigd.
 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de Deelnemer aan een Evenement is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door het secretariaat van de Stichting Food Micro beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van een Evenement kosteloos annuleren.
Bij annulering binnen 3 weken voor de aanvang van een Evenement is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld  verschuldigd.

Bij verhindering of niet deelnemen aan een Evenement door de Deelnemer zonder tijdige annulering, is de Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan de Stichting Food Micro verschuldigd. In geval een Deelnemer niet in staat is een Evenement bij te wonen, is de Deelnemer bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen. In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een Evenement aanwezig is geweest, zal de Stichting Food Micro het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de deelnemers uitgereikte materiaal aan de Deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door de Stichting Food Micro te maken kosten. 

 

Aansprakelijkheid

De Stichting Food Micro, bestuursleden en medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden, diefstal en geleden schade bij de door de Stichting georganiseerde Evenementen.

 

Symposium Voedselpathogenen
“beleid en technologie van de toekomst”


Op donderdag 23 mei 2019 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een symposium over voedselpathogenen waarbij met name wordt ingegaan op beleidsvraagstukken en innovatieve technologie om pathogenen te bestrijden. Er wordt inzicht gegeven in de eisen die door de overheid gesteld worden i.v.m. handhaving en hoe daaraan te voldoen, bv. op het gebied van challenge testen in relatie tot Listeria. Verder biedt dit symposium de mogelijkheid om kennis te nemen van nieuwe technologie om pathogenen in de voedselketen te reduceren. Zoals altijd bieden onze Nederlandstalige symposia voldoende ruimte voor discussie en zal daar in het programma rekening mee worden gehouden.

Het symposium is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen, wetenschappers/laboranten van microbiologische laboratoria, functionarissen kwaliteitszorg en risicomanagers alsmede voor managers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en docenten die zich richten op microbiologische veiligheid in de productieomgeving.

 

Deelname-informatie
De inschrijfkosten bedragen € 325,-  p.p. inclusief lunch, koffie/thee, versnaperingen, hapjes, borrel en het symposiumboek. Gepensioneerden zijn bij de Stichting Food Micro van harte welkom en kunnen intekenen tegen een gereduceerd tarief van € 65,- p.p.  Wij zien u graag op 23 mei in De Bilt. Onze vorige symposia waren snel volgeboekt, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen! 


Programma

Het programma is definitief, maar mochten onverhoopt wijzigingen plaats vinden, dan wordt het programma hieronder geüpdatet.

 

09.00 - 09.30 uur: Ontvangst en registratie

 

09.30 - 09.40 uur: Welkom door Jacques Stark, voorzitter Stichting Food Micro

 

09.40 – 10.20 uur:

Prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele; Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Universiteit Gent (B)

Openingslezing: Voedselpathogenen: ze zijn er nog altijd, en ze lijken niet te willen wijken.

De voedselveiligheid is wellicht nog nooit zo hoog geweest in de lage landen. Dit dank zij prediken van goede hygiëne, toepassing van technologische ingrepen en de implementatie van kwaliteitszorgsystemen in de voedselketen. De gemiddelde consument ligt tegenwoordig dan ook meer wakker van duurzame voeding dan van voedselveiligheid. Echter de trend naar minder bewerkt voedsel, een meer plantaardig dieet, korte(re) ketens en meer kwetsbare groepen in de samenleving zorgt ervoor dat voedselveiligheid blijvend onze aandacht verdient. Ook de rapportering van voedseluitbraken, mede gefaciliteerd door introductie van verfijnde typering van isolaten door sequenceringstechnieken en data-analyse, lijkt te laten zien dat voedselveiligheid stagneert. Innovatie in monitoring van de voedselketen en detectie van voedselpathogenen gaat samen met betere kennis van gevestigde maar ook introductie van innovatieve technologieën die kansen geven om de nieuwe uitdagingen van voedselveiligheid beheersen. Maar tegelijk stelt zich de vraag, voedselveiligheid tot (w)elke prijs?

 

10.20 - 10.50 uur: Dr. Masja Nierop-Groot; WUR, Wageningen (NL)

Keynote lezing: Van megapascal tot kilovolt: ontwikkelingen in conserveringstechnologie en impact op voedselveiligheid.

Traditioneel worden bederf- en ziekte veroorzakende micro-organismen, initieel aanwezig in onbehandelde producten, geïnactiveerd door thermische processen. Echter, vanwege de vraag naar methoden die de kwaliteit en nutritionele waarden van voedingsmiddelen beter behouden worden alternatieve conserveringsprocessen ontwikkeld. Deze zijn veelal gebaseerd op fysische processen waarbij gebruik gemaakt wordt van o.a. hoge hydrostatische druk, elektrische velden, hoog energetische ionen en radicalen in plasma geactiveerd gas/water, ultrasound en intense lichtpulsen. De commerciële toepasbaarheid varieert sterk per technologie. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conserveringstechnologie en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk.

 

10.50 - 11.30 uur: Koffiepauze 

 

11.30 - 12.00 uur: Aarieke de Jong; NVWA-BuRO (Bureau Risicobeoordeling & onderzoek), Utrecht (NL)

Keynote lezing: Kennisgedreven en risicogericht in de NVWA-praktijk.

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. Om hier zo goed mogelijk binnen de bestaande middelen toezicht op te houden, wordt kennis gedreven en risicogericht gewerkt. Een onderdeel hiervan is de risicobeoordeling van de verschillende productieketens die binnen het toezichtsdomein van de NVWA vallen. Deze risicobeoordelingen worden uitgevoerd door Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO), een onafhankelijk onderdeel van de NVWA. In deze lezing wordt inzicht gegeven hoe de NVWA, en specifiek BuRO, hierin te werk gaat en hoe dit verder zijn uitwerking vindt.

 

12.00 - 12.30 uur: Paul in ’t Veld; NVWA, Utrecht (NL)

Lezing: Challengetesten versus modellering, voor- en nadelen.

Voor kant-en-klare levensmiddelen moeten producenten een onderbouwing kunnen geven voor de mate van uitgroei van Listeria monocytogenes. Deze studie eis is opgenomen in de verordening 2073/2005 en kan zowel gebruik maken van challengetesten als van modellering. De kosten zijn verschillend maar wat is de meerwaarde van de ene of de andere benadering of zijn beiden eigenlijk nodig om een goede studie te kunnen uitvoeren? Tijdens deze lezing gaat de NVWA in op dit vraagstuk.

 

12.30 - 13.30 uur: Lunch

 

13.30 - 14.00 uur: Cees van der Elst, QAssurance, Rotterdam (NL)

Lezing: Pro-actief voldoen aan de beheersing van Listeria monocytogenes.

In de presentatie wordt risicobeoordeling met de Food Safety Spoilage Predictor (FSSP) als voorbeeld genomen. Verschillende parameters moeten bekend zijn en chemische analyses nodig voor een gevalideerde FSSP berekening. Verder wordt ingegaan hoe wordt ingeschat welke extra beheersingen nodig zijn (i.c.m. challenge testen).

 

14.00 -14.30 uur: Arjen Gerssen, RIKILT, Wageningen (NL)

Lezing: De toekomst van handheld devices.

Samenvatting volgt.

 

14.30 - 15.00 uur: Theepauze

 

15.00 - 15.30 uur: Arne Aiking, Cleanlight, Wageningen (NL)

Lezing: UV-ontsmetting van verse groente en fruit.

Verwerkers en verpakkers van verse producten willen graag een zo schoon mogelijk product leveren aan de consument. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om dit op een niet-chemische manier te bereiken. Deze lezing gaat in op het gebruik van UV-technologie en zal zich richten op praktijk resultaten alsmede op de toepasbare regelgeving van HACCP en Arbo. De presentatie wordt afgesloten met een korte video van een Nederlands fruit verpakbedrijf.

 

15.30 - 16.00 uur: Maik van Leijden, Qlean-tec B.V., Nieuw-Vennep (NL)

Lezing (voorlopig): Utrasoon reiniging: een relatief nieuwe techniek in de Nederlandse voedingsindustrie

Voorlopige samenvatting: De ultrasoon reinigingstechniek is relatief nieuw voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Internationaal zijn er inmiddels systemen op de markt die in de productielijn kunnen worden geïntegreerd. Industriële proeven op kritische oppervlakken die lastig te reinigen zijn, bijvoorbeeld vleeshaken, bakbladen of kaasvormen, laten veelbelovende resultaten zien. In de presentatie zal worden ingegaan op de techniek en de mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.

 

16.00 – 17.00 uur: afsluitende borrel

“Microbiologie en Productveiligheid”

 

Symposiumverslag door Jacques Stark (voorzitter Stichting Food Micro)

Op 31 maart 2016 organiseerde de Stichting Food Micro het Event Reiniging, Desinfectie en Hygiëne. Op de kennismarkt “Meet the Expert” hadden de deelnemers de gelegenheid om medewerkers van kennisinstellingen en vakspecialisten uit het veld te spreken. RIKILT, EHEDG, NIZO, de Katholieke Universiteit Leuven, CBS, EcoLab, Groen Agro Control, IWC-International, Sealed Air, ProMinent, CID Lines en BCCM waren met een stand aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast werden op het symposiumgedeelte diverse aspecten op het gebied van reiniging, desinfectie en hygiëne besproken.