Tabletten met Aspergillus uitgelegd op DG18
Cephalotrichum op malt extract agar
Luchtmonster genomen in woning op DG18
Tatoeage vloeistof uitgeplaat op malt extract agar

“beleid en technologie van de toekomst”


Op donderdag 23 mei 2019 organiseert de Stichting Food Micro in Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt een symposium over voedselpathogenen waarbij met name wordt ingegaan op beleidsvraagstukken en innovatieve technologie om pathogenen te bestrijden. Er wordt inzicht gegeven in de eisen die door de overheid gesteld worden i.v.m. handhaving en hoe daaraan te voldoen, bv. op het gebied van challenge testen in relatie tot Listeria. Verder biedt dit symposium de mogelijkheid om kennis te nemen van nieuwe technologie om pathogenen in de voedselketen te reduceren. Zoals altijd bieden onze Nederlandstalige symposia voldoende ruimte voor discussie en zal daar in het programma rekening mee worden gehouden.

Het symposium is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen of ingrediënten zoals QA managers, productiemedewerkers, productontwikkelaars, microbiologen, wetenschappers/laboranten van microbiologische laboratoria, functionarissen kwaliteitszorg en risicomanagers alsmede voor managers, beleidsmedewerkers, toezichthouders en docenten die zich richten op microbiologische veiligheid in de productieomgeving.

 

Deelname-informatie
De inschrijfkosten bedragen € 325,-  p.p. inclusief lunch, koffie/thee, versnaperingen, hapjes, borrel en het symposiumboek. Gepensioneerden zijn bij de Stichting Food Micro van harte welkom en kunnen intekenen tegen een gereduceerd tarief van € 65,- p.p.  Wij zien u graag op 23 mei in De Bilt. Onze vorige symposia waren snel volgeboekt, dus wees er op tijd bij om teleurstelling te voorkomen! 


Programma

Het programma is definitief, maar mochten onverhoopt wijzigingen plaats vinden, dan wordt het programma hieronder geüpdatet.

 

09.00 - 09.30 uur: Ontvangst en registratie

 

09.30 - 09.40 uur: Welkom door Jacques Stark, voorzitter Stichting Food Micro

 

09.40 – 10.20 uur:

Prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele; Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Universiteit Gent (B)

Openingslezing: Voedselpathogenen: ze zijn er nog altijd, en ze lijken niet te willen wijken.

De voedselveiligheid is wellicht nog nooit zo hoog geweest in de lage landen. Dit dank zij prediken van goede hygiëne, toepassing van technologische ingrepen en de implementatie van kwaliteitszorgsystemen in de voedselketen. De gemiddelde consument ligt tegenwoordig dan ook meer wakker van duurzame voeding dan van voedselveiligheid. Echter de trend naar minder bewerkt voedsel, een meer plantaardig dieet, korte(re) ketens en meer kwetsbare groepen in de samenleving zorgt ervoor dat voedselveiligheid blijvend onze aandacht verdient. Ook de rapportering van voedseluitbraken, mede gefaciliteerd door introductie van verfijnde typering van isolaten door sequenceringstechnieken en data-analyse, lijkt te laten zien dat voedselveiligheid stagneert. Innovatie in monitoring van de voedselketen en detectie van voedselpathogenen gaat samen met betere kennis van gevestigde maar ook introductie van innovatieve technologieën die kansen geven om de nieuwe uitdagingen van voedselveiligheid beheersen. Maar tegelijk stelt zich de vraag, voedselveiligheid tot (w)elke prijs?

 

10.20 - 10.50 uur: Dr. Masja Nierop-Groot; WUR, Wageningen (NL)

Keynote lezing: Van megapascal tot kilovolt: ontwikkelingen in conserveringstechnologie en impact op voedselveiligheid.

Traditioneel worden bederf- en ziekte veroorzakende micro-organismen, initieel aanwezig in onbehandelde producten, geïnactiveerd door thermische processen. Echter, vanwege de vraag naar methoden die de kwaliteit en nutritionele waarden van voedingsmiddelen beter behouden worden alternatieve conserveringsprocessen ontwikkeld. Deze zijn veelal gebaseerd op fysische processen waarbij gebruik gemaakt wordt van o.a. hoge hydrostatische druk, elektrische velden, hoog energetische ionen en radicalen in plasma geactiveerd gas/water, ultrasound en intense lichtpulsen. De commerciële toepasbaarheid varieert sterk per technologie. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conserveringstechnologie en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk.

 

10.50 - 11.30 uur: Koffiepauze 

 

11.30 - 12.00 uur: Aarieke de Jong; NVWA-BuRO (Bureau Risicobeoordeling & onderzoek), Utrecht (NL)

Keynote lezing: Kennisgedreven en risicogericht in de NVWA-praktijk.

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. Om hier zo goed mogelijk binnen de bestaande middelen toezicht op te houden, wordt kennis gedreven en risicogericht gewerkt. Een onderdeel hiervan is de risicobeoordeling van de verschillende productieketens die binnen het toezichtsdomein van de NVWA vallen. Deze risicobeoordelingen worden uitgevoerd door Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO), een onafhankelijk onderdeel van de NVWA. In deze lezing wordt inzicht gegeven hoe de NVWA, en specifiek BuRO, hierin te werk gaat en hoe dit verder zijn uitwerking vindt.

 

12.00 - 12.30 uur: Paul in ’t Veld; NVWA, Utrecht (NL)

Lezing: Challengetesten versus modellering, voor- en nadelen.

Voor kant-en-klare levensmiddelen moeten producenten een onderbouwing kunnen geven voor de mate van uitgroei van Listeria monocytogenes. Deze studie eis is opgenomen in de verordening 2073/2005 en kan zowel gebruik maken van challengetesten als van modellering. De kosten zijn verschillend maar wat is de meerwaarde van de ene of de andere benadering of zijn beiden eigenlijk nodig om een goede studie te kunnen uitvoeren? Tijdens deze lezing gaat de NVWA in op dit vraagstuk.

 

12.30 - 13.30 uur: Lunch

 

13.30 - 14.00 uur: Cees van der Elst, QAssurance, Rotterdam (NL)

Lezing: Pro-actief voldoen aan de beheersing van Listeria monocytogenes.

In de presentatie wordt risicobeoordeling met de Food Safety Spoilage Predictor (FSSP) als voorbeeld genomen. Verschillende parameters moeten bekend zijn en chemische analyses nodig voor een gevalideerde FSSP berekening. Verder wordt ingegaan hoe wordt ingeschat welke extra beheersingen nodig zijn (i.c.m. challenge testen).

 

14.00 -14.30 uur: Arjen Gerssen, RIKILT, Wageningen (NL)

Lezing: De toekomst van handheld devices.

Samenvatting volgt.

 

14.30 - 15.00 uur: Theepauze

 

15.00 - 15.30 uur: Arne Aiking, Cleanlight, Wageningen (NL)

Lezing: UV-ontsmetting van verse groente en fruit.

Verwerkers en verpakkers van verse producten willen graag een zo schoon mogelijk product leveren aan de consument. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om dit op een niet-chemische manier te bereiken. Deze lezing gaat in op het gebruik van UV-technologie en zal zich richten op praktijk resultaten alsmede op de toepasbare regelgeving van HACCP en Arbo. De presentatie wordt afgesloten met een korte video van een Nederlands fruit verpakbedrijf.

 

15.30 - 16.00 uur: Maik van Leijden, Qlean-tec B.V., Nieuw-Vennep (NL)

Lezing (voorlopig): Utrasoon reiniging: een relatief nieuwe techniek in de Nederlandse voedingsindustrie

Voorlopige samenvatting: De ultrasoon reinigingstechniek is relatief nieuw voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Internationaal zijn er inmiddels systemen op de markt die in de productielijn kunnen worden geïntegreerd. Industriële proeven op kritische oppervlakken die lastig te reinigen zijn, bijvoorbeeld vleeshaken, bakbladen of kaasvormen, laten veelbelovende resultaten zien. In de presentatie zal worden ingegaan op de techniek en de mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.

 

16.00 – 17.00 uur: afsluitende borrel